Je Karel T. odložené dvojče rodičů Tomáše H.? II

pondělí 22. prosinec 2014 20:17

Aneb bratři, jak se patří

Karel T. byl myšlenkou duchovní obrody zcela zaujat. Pochopil, že se chce na této idei nejen podílet, ale rád by i aktivně určoval její směřování. Pokud chtěl tuto ideu myšlenkově ovlivnit, bylo třeba zapříst dialog s jejími strůjci.

V té době byl Tomáš H. ve východním Německu tajně vysvěcen na kněze. V letních měsících dlel na Rujaně ve starobylém hansovním městě Stralsund. Karel T. jej tam vyhledal. K prvnímu osobnímu setkání bratrů došlo na pláži FKK. Z důvovů konspirace a větší bezpečnosti před slídivýma ušima Stasi zůstali nazí. Hovory naháčů byly pro obě strany inspirativní. Patrně více pro Tomáše H., jak můžeme vyčíst z jeho knih, v nichž často polemizuje či dokonce přitakává filosofickým souputníkům svého známého leč nepoznaného dvojčete.

V těch letech Tomáš H. inklinuje k liberárnímu proudu v katolické církvi na straně jedné, na straně druhé mu slouží jako inspirace opoziční hnutí v Československu, zvlášť lidé kolem Charty 77. Karel T. se mu jeho cílení na Chartu snažil často velice intenzivně vymluvit: „Pokud se tato elita dostane k moci, bude konec s duchovní obrodou,“ byl jeden z mírnějších argumentů Karla T. V tomto bodě však zůstal svým bratrem oslyšen. Snad mohl na bratra naléhat více, avšak události dostaly jiný směr.

Dnes si můžeme jen povzdychnout, že duchovní obroda sice dostala na frak, ale církev na tom vydělala. Vraťme se však na Rujanu. Tomáš H. bydlel na faře, Karel T. v malém hotýlku. Kvůli utajení se tedy setkávali na pláži. Třetího dne rozhovorů došlo k osudovému zlomu.

Jak známo, katoličtí kněží po církevní přísaze dostávají jako součást vybavení hospodyni. Tomášovi H. skončil meditační půst a to byl důvod, proč za ním přišla na pláž jeho hospodyně, rozsochatá Berta. Přinesla mu oběd. Díky typické německé důkladnosti, jejíž součástí je i dodržování stanovených předpisů, tedy i o zákazu jakéhokoli oblečení na FKK, přišla nahá. Smyslná touha zatemnila Karlovi T. mozek. Jeho hříšná žádost možná ovlivnila budoucí české dějiny, dodnes si vyčítá, že přeci jen mohl zvrátit sympatie Tomáše H. směrem k Chartě, avšak tehdy bylo jeho jediným cílem setkání s Bertou téte a téte.

Další hovory probíhaly vlažně, Karel T. byl unavený, neboť se po nocích učil němčinu a zároveň vartoval před farou nevyjde-li jeho vyvolená. Po několika dnech se dočkal. Byla půlnoc, rozsochatá Berta vyšla z fary postranním vchodem a vnořila se do zšeřelého přítmí vedlejších křivolakých uliček. Snažila se chovat nenápadně jak je to u osamělé ženy jdoucí nocí jen možné. Karel T. se rozhodl ji sledovat. Spletí uliček hansovního města se dostala k prostému stavení nedaleko policejní stanice. Smluveným znamením zaklepala na dveře, řekla nějaké slovo, zřejmě heslo, dveře se otevřely, Berta vešla dovnitř. Sžíravá zvědavost vedla Karla dozvědět se více.

Okénkem vedle dveří uviděl v přítmí Bertu promlouvající s mužem natolik přehnaně běžného vzezření, že se nemohlo jednat o nikoho jiného, než o agenta Stasi. Karel T. přitiskl ucho na dveře a z útržků hovoru se jeho domněnka potvrdila.

Poprvé a dodejme i naposled Karel T. zhřešil. Vyčkal, až Berta opustí objekt, ujistil se, že ho nikdo nesleduje, pak se rozhodl ji překvapit. Konečně proběhlo setkání téte a téte, avšak jinak, než si představoval ve svých erotických fantaziích. Polekané Bertě vyjevil její situaci: buď její spolupráci se Stasi prozradí Tomáši H. anebo: „ Meine Liebe, kome fike“. Berta, znalá svých povinností se jeho vůli podvolila.

Jak rozmotat gordický uzel vztahů lásky, touhy, povinnosti k instituci a k ideálu, aby provaz zůstal neporušen? Nemožné. Uzel nutno násilím rozetnout. Úlohu sekyry s malým „s“ na sebe vzal Tomáš H. Vyděšená Berta se po svém příchodu Tomášovi H. se vším svěřila, i s tím, že je spolupracovnicí Stasi. Vyřešila tak svůj problém, zda být věrnou družkou svého patrona, jehož potají milovala, nebo ctít povinnosti, jež jí ukládá spolupráce s německou tajnou policií. Tomáš H. její dilema rozluštil šalamounsky. Berta své prozrazení utají a naopak udá Karla T. jako špiona, jemuž se musela poddat, aby se její konspirace neprozradila. Ještě tu noc zavolala svému styčnému důstojníkovi. Výsledkem bylo, že brzy ráno byl Karel T. v tichosti deportován do Čech. Na hranicích mu řekli, aby se již nikdy do DDR nevracel. O rok později to již ani nebylo možné.

Karlu T. samozřejmě došlo, odkud vítr vane. Proti deportaci neprotestoval, avšak z jeho touhy se zrodila nenávist. Nenávist těžko překonávaná pokáním a pitím odvaru z čajových lístků. Vzdal funkce agronoma a o vlastní vůli se z něj stal dobrovolně přemýšlející cizopasník balancující na hraně životního minima a vesmíru či, chce-li někdo, universa .

Svého hříchu Karel T. trpce lituje, lituje zvláště toho, že nemohl být přítomen kvasu desetiletí duchovní obnovy v Čechách, k němuž nakonec i jeho vinou nedošlo. Jeho utajený bratr stále balancuje na hranici líbivé popularity a loajality k církvi. Ani od něj ani od oné instituce se duchovní obnovy nedočkáme.

Jediným mihotavým zákmitem světla v naší prohlubující se Biafře ducha jsou blogy Karla T., jimiž tento muž, odmítající perfidnost náboženské dogmatiky, spěje k blahořečení. Karel T. zůstává ve svých duchovních postojích pevný. Kam spěje jeho proteovský bratr Tomáš H.se můžeme dozvědět z Karlových článků.

Na závěr mé obsáhlé stati mi dovolte kacířskou myšlenku. Porovnáme-li osobní vlastnosti, životaběh i vzhled obou mužů, dojdeme k překvapivému závěru. Zatímco Karel T. na své fotografii na blogu má vzezření Krista, Tomáš H. vypadá spíše jako Mefistoteles.

Mám dobrý důvod se domnívat, že na oltáři kladrubského kláštera zůstal nepravý sourozenec!

Ve skutečnosti je Karel T. Tomáš H. a Tomáš H. Karel T.

Ejhle, pravda!
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora