Žehnám Vám, lidičky.

pondělí 1. duben 2013 11:10

Papež nám, Čechům, letos nepožehnal. Proč taky. Ve své neomylnosti, pověřen svou dokonalostí, tak učiním Já.

Ač již drahně let stojím na piedestalu svého genia, rozhodl jsem se shlédnout na Vás, lidičky, pinožící se za svými ubohými cíli a sestoupiti k Vám i pozdravit Vás ve vaší bídě.

Ač vzdálen vašim starostem, jež jsou mi absolutně cizí, snažím se Vás pochopit. Jde to těžce, opravdu těžce, žiji totiž ve vyšší dimenzi, kterou byste naopak nepochopili Vy. A tak, podobně jako Ježíš, se musím sklonit Já k Vám. I to je součást povinnosti nás, kteří jsme vyvoleni být osamocenými giganty lidstva.

Ano, osamocenými. Je nás málo vyvolených. Snad dva (toho druhého neznám). Ve svém předurčení zůstávám sám – nepochopený. Můj los jest přetěžký. Nikdo z Vás se ve své diluviální prostotě nedokáže povznést do bezmezného světla mých myšlenek. Snažím se Vás osvítit, avšak má zář je nad slunce jasnější a vy před ní zavíráte oči, pročež nevidíte ani stíny obrysů idejí, jako je viděli zajatci platónské jeskyně.

Zatímco vy nasloucháte falešným prorokům, mé myšlenky zůstávají oslyšeny a svět díky tomu chřadne. A Vy, aniž to pozorujete, chřadnete s ním. Myslíte si snad, že pravidelná návštěva fit-centra, plastická operace, nebo omlazovací kúra Váš pád zastaví? Zažívaje nicoty, nicotou se stáváte. Ne však té nicoty, jež je naplněna plností, jak o ní hovoří východní mystika, ale té, která představuje absolutní morální lidskou devastaci.

Jak jsem uvedl, můj los jest těžký, zůstávám sám nepochopený mistr světa (jak mne nazval jeden náš kolega na blogu), avšak jsem sám ve své plnosti, zatímco Vy jste stádo předurčené na porážku.

Jsa povznesen, ve své blahosklonnosti Vám nabízím záchranu. Chcete-li prozřít, žádán Vás, otevřete oči a naslouchejte mým zvěstem.

Hledejte Boha v sobě a ne ve věcech v supermarketu.

Uvědomuji si, že z mé strany musí vyjít nejen spásonosné myšlenky, ale i dobrá vůle přiblížit se k Vám nejen duchem, ale i fyzicky. Uvědomuji si, že jediný chrám, který je Vám blízký, je chrám konzumu. I zde přináším oběť na oltář Vaší spásy. Ano, hodlám sestoupit až na samé dno do jámy lvové. A tam, ve Vaší svatyni mezi plazmovými obrazovkami, novými typy I phonu, smetáky s teleskopickými tyčemi a tyčinkami Mars, kázal své Pravdy a pokusil se i ztotožnit s Vašimi touhami.

Doba Ježíšova již minula, nemohu jako On přijít popřevracet stoly a vyhnat sale account managery, aniž bych byl náhončími kupčíků a kramářů vyděšených vyveden nebo dán do klatby.

Proto, abych nebyl vykázán, dříve, než něco sdělím, budu si muset onen chrám konzumu koupit. Pak vykoupím i Vás.

Chci znát Vaše slasti, abych poznal vaši bídu.

Je na Vás abyste mi pomohli nést můj kříž až na Golgotu. Je na Vás chcete-li prozřít, změnit se, setřásti svá jha, zda budete na můj účet posílat darovací esemesky.

Vaše duchovní spása dlí ve Vašich bankovních kontech.

Žehnám Vám, lidičky.
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora