Jsem alfa samec

neděle 25. červenec 2010 20:23

mnohočetně obrýlený Hans Joachim Fröhlich

Hovořím–li o duchovnu, neměl bych o něm pouze psát, ale sám se po duchovních stezkách vydat. Vydat se směrem k sebepoznání a svým šlechetným příkladem pozvednout lidstvo z bludné cesty vědy a techniky k vyššímu reflektovanému lidství. Ano, kecy nemají cenu, je třeba jednat.

Slovem jednat nemyslím urputné konání na dalším a dalším hromadění a shromažďování zbytečných věcí, jimiž se méně pokročilí jedinci obklopují. Zůstávají přitom stejně jednoduší jako byli vždy, nebo se dokonce s onou věcí ztotožní. Muži se svými auty, ženy se svými navěšenými šperky. Tito málo pokročilí jedinci na svých věcech, na svém území, práci, úspěchu, lpí natolik, že pokud o ně přijdou, jsou zoufalí a ztrácejí smysl svého zvěcnělého života. A to je zlé. Zlé a hloupé.

Myslím jednání, které dosahuje osvobození od závislostí a lpění na nicotnostech. Osvobození, které přináší harmonii sama se sebou, ale i soucit a pochopení pro ty, kteří na své cestě tápou a hledají. Osvobození od zloby, jež sublimuje v odpuštění blbům, kteří nerozumí, nechápou a odsuzují duchovní aktivity, které jim z jejich ubohého přízemního hlediska připadají jako zbytečné mrhání časem.

Pustil jsem se do kontemplace, abych dokázal, že i taková činnost dokáže přinést nejen výsledky z hlediska vývoje duchovního, ale i po stránce praktické. Tak jako peripatetici procházeli se sloupořadím, tak i já vydal se kolmo na pouť českou kanadou, abych tak v lůně přírody dosáhl osvícení.

Jel a jel jsem napříč hranicemi země a své mysli. Po cestách známých i neznámých. Stalo se to mezi Fratresem a Dobersbergem. Právě jsem se nacházel v obzvláštní meditativní poloze, jež by baletní mistři nazvali arabes, když v tu chvíli mne oslnila neznámá záře. Co bylo nahoře, bylo i dole. Celé universum v jednom zrnku písku. Vítr se zvedl, země se zatřásla. V ten jeden jediný okamžik jsem pochopil vše. Jsem alfa samec!

Rozradostněn tímto poznáním jsem šlápl do pedálů a uháněl zvěstovat tuto zprávu celému světu. Jakožto alfa samec jsem musel odhodit veškerou falešnou skromnost a stát se opravdovým věrozvěstem obrácení lidstva na duchovní cestu.

A měl jsem štěstí. Po svém návratu z pouti jsem hned ve Slavonicích v kavárně narazil na podobně založenou bytost. Také mnohočetně obrýlený Hans Joachim Fröhlich, který se až dojemně staral o svého plyšového myšáka, byl na Cestě. I když mi tento rodák z Alsaska Lotrinska nerozuměl ani slovo, přesto mé kázání pochopil a pro začátek se ihned vzdal územních nároků sudetoněmeckého landsmanschaftu.

„Inu němci, národ Goethův, to není jako ti naši tupouni,“ říkal jsem si. Ano, jsou tací, kteří se ve své naivitě domnívají, že například PC a internet obohatily lidstvo. Znovu a znovu jim říkám, že veškeré technické vynálezy jsou inertní. Jedině duchovně vyvinutí lidé mého typu dokážou těmito médii lidstvo postrčit vpřed.

Předchozí odstavec nebyl psán jako bezúčelný povzdech, ale jako smutná pravda o našem přízemním a omezeném národu. Na své evangelizační pouti odmítám šířit své učení technickými prostředky, leč medii budiž má ústa, telepatie a mentální energie. Z těch důvodů jsem se bohužel tváří v tvář setkával s opovržením, nadávkami a někdy i bitím.

Pochopitelně jsem se jako alfa samec s něčím podobným těžko vyrovnával, proto jsem byl nucen sáhnout k protiopatřením. Obušků a slzného plynu jsem užíval jak na obranu, tak i jako mírných donucovacích prostředků. Pouty jsem pak přivazoval své neukázněné posluchače. Uvažoval jsem i o středověké mučírně. Zduchovnění barbarů musí tak jako kdysi probíhat ohněm a mečem. To už jsem pochopil.

Největšího zklamání jsem se dočkal doma. Smutné pořekadlo, že doma není nikdo prorokem se potvrdilo. Myslel jsem si, že má milovaná žena bude mít pro můj duchovní přerod pochopení. Ó, jak jsem se mýlil! Nejenže mne, člověka vyšší kvality, nutila dělat potupné domácí práce, ale dokonce se divila tomu, že jsem dal výpověď ze zaměstnání. Vůbec nepochopila, že mé poslání je jinde. Má práce na povýšení člověka je poslání, které je nutné vykonávat celou bytostí. A tak mne ve své nedokonalosti vyhodila z bytu.

Sedíc na schodech jsem meditoval o mučednictví. Jak jde dohromady být alfa samcem a mučedníkem? Tuto otázku jsem obracel shora dolů, zprava doleva a naopak, když do mne čenichem narazila Sára, chundelatý pes našich sousedů. Aniž by si všimla mé aury, mé osobnosti, mé podstaty i mého spasitelského poslání, mne rafla do stehna.

„Jaůů!“ zařval jsem poděšeně, „i ten pes mnou pohrdá.“

„Kdo bývá ponížen, bude povýšen,“ ozval se ve mně neznámý hlas.

Světelný paprsek poznání zablikal nad mou hlavou. A nepřestával, počal kráčet přede mnou jako maják vedoucí zbloudilé lodi nebezpečnými skalisky do přístavu. A já nevěděl, zda-li ho mám následovat a vydat po té nebezpečné cestě ústrků, protivenství a nepochopení. Ale ona vnitřní síla, která mi byla dána, mne postrkovala stále dál a dál a já kráčel za svým světlem a proplul po těžkém vnitřním boji Tescem a Kauflandem jako mezi Skyllou a Charybdou konzumu, minul jsem svůdné mámení pravicových stran, jež si do svého čela dávají pokročilejší alfa samce, charismatické osobnosti, aby sloužili jako zástěrka jejich nekalých praktik.

Až mne náhle obklopil chaos a já se ocitl na ocitl na palubě Archy bláznů. Těch lidí jurodivých, kteří se vysmívají řádu světa, boří falešné modly a píší pomatené příběhy.

Byl jsem doma.

Ale pozor!

Chystám se na další evangelizační pouť.

Tentokrát je to místo na mapě, na kterém má smyslová duchovní virgule rajtuje jako divá.

Loštice.
Jan Lněnička

Jan Lněnička

Jan Lněnička

Má písecká mise skončila úspěšně. Nyní jsou mým domovem posázavská loviště. Plch, skunk,vše utíká po stráni od Medníka.

Lidé páchají různé pošetilosti a já, uposlechnuv podobenství o hřivnách a svou ženu, píšu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora